Ffoniwch ni nawr 02920 799 133

Croeso i adran Fy Anogwr Dysgu ar wefan y t2 Group


Nod y wefan hon yw darparu’r holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch yn ystod ac ar ôl i chi gwblhau eich cwrs hyfforddiant gyda’r t2 Group.

P’un ai’n gyngor gyrfa, cefnogaeth ychwanegol gyda’ch cymhwyster, hwb i’ch hyder – bydd un o’n anogwyr dysgu penodol yn hapus i helpu!

Ac os yw’n well gennych chi siarad â rhywun yn uniongyrchol, gallwch ddefnyddio’r blwch sgwrsio ar-lein uchod neu rhowch alwad i ni heddiw ar 02920 799 133

ESDGC Action Plan

Cliciwch yma am ein Cynllun Gweithredu ADCDF

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

Mae adran Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) y wefan yn adnodd ar gyfer pobl mewnol ac allanol i t2. Ei nod yw rhoi manylion am yr hyn mae ADCDF a Chynaladwyedd yn ei olygu, a’ch helpu i feddwl am eich agwedd tuag at yr effaith rydych chi’n ei gael ar y byd.

Beth yw ADCDF?

Mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yn ymwneud â’r pethau a wnawn ni o ddydd i ddydd. Mae’n ymdrin â phynciau mawr y byd - megis y newid yn yr hinsawdd, masnachu, adnoddau amgylcheddol a gorddefnydd ohonynt, hawliau dynol, gwrthdaro, a democratiaeth - a’r ffordd maen nhw’n effeithio ar ei gilydd ac arnom ni.

Mae’n ymwneud â’r ffordd rydym yn trin y ddaear ac yn trin ein gilydd, waeth pa mor bell i ffwrdd o’n gilydd rydym yn byw. Mae’n ymwneud â’r ffordd rydym yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae.

Neu, i’w roi yn fwy ffurfiol, mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn ymwneud â’r canlynol:

Y cysylltiadau rhwng cymdeithas, yr economi a’r amgylchedd, a rhwng ein bywydau’n hunain â bywydau pobl ledled y byd

Anghenion a hawliau’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol

Y berthynas rhwng grym, adnoddau a hawliau dynol

Goblygiadau lleol a byd-eang popeth a wnawn ni, a’r camau y gall unigolion a sefydliadau eu cymryd mewn ymateb i broblemau lleol a byd-eang.

Saith Thema ADCDF

Defnyddir saith cysyniad allweddol fel canllawiau i ddatblygu’r gwerthoedd, agweddau, sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd ei angen ar gyfer byw’n gynaliadwy.

  • Cyfoeth a thlodi
  • Hunaniaeth a diwylliant
  • Dewisiadau a phenderfyniadau
  • Iechyd
  • Yr amgylchedd naturiol
  • Newid yn yr hinsawdd
  • Defnydd a gwastraff

Beth mae Cynaladwyedd yn ei olygu?

Does dim diffiniad cytunedig byd-eang o ystyr cynaladwyedd, ac mae ‘na sawl barn wahanol ar beth yn union yw cynaladwyedd a sut y gellir ei gyflawni.

Mae’r syniad o gynaladwyedd yn deillio o’r cysyniad gwreiddiol o ddatblygu cynaliadwy, a ddaeth yn derm cyffredin yn Uwchgynhadledd y Ddaear gyntaf yn Rio yn 1992..

Fel arfer ystyrir y canlynol fel y diffiniad gwreiddiol o ddatblygu cynaliadwy:

‘Datblygiad’ sy’n cwrdd ag anghenion y presennol heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion nhw.

Ar ôl edrych trwy’r rhan hon o’r wefan, rydym yn gobeithio y byddwch yn teimlo eich bod yn deall mwy am ADCDF a Chynaladwyedd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y rhan hon o’n gwefan, gadewch inni wybod drwy e-bostio: sustainability@t2group.co.uk

Canllawiau cyffredinol ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

Polisi Amgylcheddol t2

Polisi ADCDF t2