Ffoniwch ni nawr 02920 799 133

Croeso i adran Fy Anogwr Dysgu ar wefan y t2 Group


Nod y wefan hon yw darparu’r holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch yn ystod ac ar ôl i chi gwblhau eich cwrs hyfforddiant gyda’r t2 Group.

P’un ai’n gyngor gyrfa, cefnogaeth ychwanegol gyda’ch cymhwyster, hwb i’ch hyder – bydd un o’n anogwyr dysgu penodol yn hapus i helpu!

Ac os yw’n well gennych chi siarad â rhywun yn uniongyrchol, gallwch ddefnyddio’r blwch sgwrsio ar-lein uchod neu rhowch alwad i ni heddiw ar 02920 799 133

Diddordeb mewn Dysgu CymraegDysgwch am fanteision dysgu Cymraeg a chyrchwch adnoddau i ddatblygu eich sgiliau Iaith.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Llais
Y DysgwrGadewch inni wybod sut allwn ni wella?


Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Sut yr ydym wedi gweithredu ar eich adborth

#
 

Prif Gynghorion Iechyd ac YmarferChristian Malcolm sy’n esbonio sut i gadw’n iach a heini


Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Iechyd a
LlesYdych chi’n teimlo’n gyfforddus yn eich amgylchedd gweithio?


Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Cyrsiau
e-DdysguCymerwch olwg ar ein hystod o gyrsiau e-ddysgu am ddim, i’ch helpu i ddatblygu’ch sgiliau

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Eich porth adnoddau rhyngweithiol

Your interactive resource portal

Mynediad at ddewis eang o adnoddau a hyfforddiant ar-lein i’ch helpu yn eich dysgu

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Beth mae hyn yn ei olygu i chi ac i’ch busnes?


Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Pleidlais
ar-lein
Dywedwch wrthym ba gwrs e-ddysgu yr hoffech chi ei weld yn cael ei ddatblygu nesaf?

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Mynnwch fwy o wybodaeth am ADCDF


Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

 

Diogelu

Mae grŵp t2 yn gofalu am iechyd, diogelwch a lles ein holl ddysgwyr. Mae dysgwyr sydd yn cael eu cefnogi'n dda yn fwy tebygol o gyrraedd eu potensial.

Rydym am i'n prentisiaid i fwynhau gweithio yn mewn amgylchedd diogel a gadarnhaol trwy eu hamser gyda ni. Fel sefydliad cyfrifol, mae grwp t2 cyfrifol cymryd golwg rhagweithiol yn y maes hwn.

Mae ein Tîm Diogelu ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad i sicrhau bod unrhyw un sydd mewn perygl yn cael y gefnogaeth gywir.

Os ydych yn cael trafferth yn y gwaith, yn y cartref, yn ystod eich hyfforddiant amser gyda t2, neu unrhyw le arall, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni. Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein prosesau Diogelu, cysylltwch ag un o'r staff a enwir isod.

Swyddog Diogelu Stacy Preston 02920 799 133 / 07876 824 157
Dirprwy Swyddog Diogelu Jessica Wool 07881 093 512
Dynodedig Uwch y Person ar gyfer Diogelu ar draws y grŵp t2 Dave Marr – 02920 799 133

Os gwelwch yn dda gweld ein Canllawiau Diogelu isod:

    •     Dysgwyr    •     Cyflogwyr    •     Staff     •     Radicaleiddio ac Eithafiaeth     •     e-ddiogelwch    •